مبدل حرارتی پوسته و لوله

مبدل حرارتی مسی ۲۰۰ فوت با پوسته گالوانیزه و یا استیل

مبدل حرارتی مسی 200 فوت با پوسته [...]

مبدل حرارتی مسی ۱۵۰ فوت با پوسته گالوانیزه و یا استیل

مبدل حرارتی مسی 150 فوت با پوسته [...]

مبدل حرارتی مسی ۱۲۰ فوت با پوسته گالوانیزه و یا استیل

مبدل حرارتی مسی 120 فوت با پوسته [...]

مبدل حرارتی مسی ۱۰۰ فوت با پوسته گالوانیزه و یا استیل

مبدل حرارتی مسی 100 فوت با پوسته [...]