مبدل حرارتی ۴۰ کیلو وات ایمکس

توضیحات بیشتر

مبدل حرارتی ۶۰ کیلو وات ایمکس

توضیحات بیشتر

مبدل حرارتی ۷۵ کیلو وات ایمکس

توضیحات بیشتر

مبدل حرارتی ۱۲۰ کیلو وات ایمکس

توضیحات بیشتر