مبدل حرارتی استخری ۲۰ کیلو وات کریپسول

توضیحات بیشتر

مبدل حرارتی استخری ۴۰ کیلو وات کریپسول

توضیحات بیشتر

مبدل حرارتی استخری ۷۰ کیلو وات کریپسول

توضیحات بیشتر

مبدل حرارتی استخری ۱۰۴ کیلو وات کریپسول

توضیحات بیشتر