منبع دو جداره کویلدار ۳۰۰ لیتری

مدل : NMt 300 k2 ضخامت ورق [...]