ذخیر آب و سوخت ۱۰۰۰ لیتری

ذخیره آب و سوخت مدل : Nmt [...]