ذخیر آب و سوخت ۲۰۰۰ لیتری

ذخیره آب و سوخت مدل : Nmt [...]