ذخیر آب و سوخت ۳۰۰۰ لیتری

ذخیره آب و سوخت مدل : Nmt [...]