ذخیر آب و سوخت ۴۰۰۰ لیتری

ذخیره آب و سوخت مدل : Nmt [...]