ذخیر آب و سوخت ۵۰۰ لیتری

ذخیره آب و سوخت مدل : Nmt [...]