ذخیر آب و سوخت ۶۰۰۰ لیتری

ذخیره آب و سوخت مدل : Nmt [...]