ذخیر آب و سوخت ۸۰۰۰ لیتری

ذخیره آب و سوخت مدل : Nmt [...]