منبع کویل دار خوابیده ۶۰۰ لیتری

مدل : NMt 600 k ضخامت ورق [...]