منبع کویل دار خوابیده ۸۰۰ لیتری

مدل : NMt 800 k ضخامت ورق [...]