منبع کویل دار خوابیده ۸۰۰۰ لیتری

مدل : NMt 8000 k ضخامت ورق [...]