مبدل حرارتی استخری ۱۰۴ کیلو وات کریپسول

مبدل حرارتی 20 کیلو وات کریپسول مدل: [...]