منبع کویل دار خوابیده ۵۰۰ لیتری

مدل : NMt 500 k ضخامت ورق [...]