ذخیر آب و سوخت ۱۲۰۰۰ لیتری

ذخیره آب و سوخت مدل : Nmt [...]