منبع کویل دار ایستاده ۱۰۰۰۰ لیتری

مدل : NMt 10000 ضخامت ورق به [...]