منبع دوجداره کویلدار ۱۰۰۰ لیتری

مدل : NMt 1000 k2 ضخامت ورق [...]