منبع دو جداره کویلدار ۴۰۰ لیتری

مدل : NMt 400 k2 ضخامت ورق [...]