منبع دو جداره کویلدار ۵۰۰ لیتری

مدل : NMt 500 k2 ضخامت ورق [...]