ذخیر آب و سوخت ۱۰۰۰۰ لیتری

ذخیره آب و سوخت مدل : Nmt [...]