ذخیر آب و سوخت ۵۰۰۰ لیتری

ذخیره آب و سوخت مدل : Nmt [...]