منبع کویل دار خوابیده ۴۰۰۰ لیتری

مدل : NMt 4000 k ضخامت ورق [...]