منبع کویل دار ایستاده ۵۰۰ لیتری

مدل : NMt 500 ضخامت ورق به [...]