منبع کویلدار ایستاده ۳۰۰ لیتری

مدل : NMt 300 ضخامت ورق به [...]