منبع کویلدار ایستاده ۴۰۰ لیتری

مدل : NMt 400 ضخامت ورق به [...]