منبع کویل دار خوابیده ۳۰۰۰ لیتری

مدل : NMt 3000 k ضخامت ورق [...]