منبع کویل دار ایستاده ۱۰۰۰ لیتری

مدل : NMt 1000 ضخامت ورق به [...]