منبع کویل دار ایستاده ۱۲۰۰ لیتری

مدل : NMt 1200 ضخامت ورق به [...]