منبع کویل دار ایستاده ۱۵۰۰ لیتری

مدل : NMt 1500 ضخامت ورق به [...]