منبع کویل دار ایستاده ۲۰۰۰ لیتری

مدل : NMt 2000 ضخامت ورق به [...]