منبع کویل دار ایستاده ۲۵۰۰ لیتری

مدل : NMt 2500 ضخامت ورق به [...]