منبع کویل دار ایستاده ۳۰۰۰ لیتری

مدل : NMt 3000 ضخامت ورق به [...]