منبع کویل دار ایستاده ۴۰۰۰ لیتری

مدل : NMt 4000 ضخامت ورق به [...]