منبع کویل دار ایستاده ۵۰۰۰ لیتری

مدل : NMt 300 ضخامت ورق به [...]