منبع کویل دار ایستاده ۶۰۰۰ لیتری

مدل : NMt 6000 ضخامت ورق به [...]