منبع کویل دار ایستاده ۸۰۰ لیتری

مدل : NMt 800 ضخامت ورق به [...]