منبع کویل دار خوابیده ۱۰۰۰۰ لیتری

مدل :   NMt 10000 k ضخامت ورق [...]