منبع کویل دار خوابیده ۲۵۰۰ لیتری

مدل : NMt 2500 k ضخامت ورق [...]