منبع کویل دار خوابیده ۶۰۰۰ لیتری

مدل : NMt 6000 k ضخامت ورق [...]